Terms of use

Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā SIA „Kurzemes filharmonija” (turpmāk –  Kurzemes filharmonija) ievāc un apstrādā fizisko personu datus, kā arī sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām.
Kurzemes filharmonija rūpējas par fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika attiecas uz:

 1. fiziskajām personām – Kurzemes filharmonijas pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī personām, kuras veic fizisku personu datu apstrādi saistībā ar Kurzemes filharmonijas noteikto funkciju un uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu;
 2. Kurzemes filharmonijas apsaimniekoto teātra nama “Jūras vārti” un koncertzāles “Latvija” telpu un teritorijas apmeklētājiem, tajā skaitā attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 3. korespondences ar Kurzemes filharmoniju iesniedzējiem un saņēmējiem;
 4. zvanu veicējiem uz teātra nama “Jūras vārti” tālruņiem un zvanu saņēmējiem;
 5. Kurzemes filharmonijas pārvaldīto interneta mājaslapu un sociālo tīklu profilu apmeklētājiem.
Pārzinis un tā kontaktinformācija
 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kurzemes filharmonija”, adrese: Karlīnes iela 40, Ventspils, LV - 3601, tālrunis: +371 63624271, e-pasts: kf@ventspils.lv.
Personas datu apstrādes un aizsardzības principi
 1. Kurzemes filharmonija, apstrādājot personas datus, ievēro šādus principus:
  1. apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
  2. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
  3. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
  4. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
  5. apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
  6. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.
Personas datu apstrādes mērķi
 1. Kurzemes filharmonija apstrādā personas datus tai noteikto funkciju un uzdevumu izpildei un Kurzemes filharmonijas pakalpojumu sniegšanai, lai:
  1. sagatavotu un noslēgtu līgumus un pierādītu to noslēgšanas faktu, nodrošinātu līguma saistību izpildi un izpildes kontroli;
  2. aprēķinātu un izmaksātu autoratlīdzību;
  3. nodrošinātu telpu un tehnikas nomu;
  4. administrētu Kurzemes filharmonijas atlaižu kartes saņemšanu;
  5. nodrošinātu biļešu rezervāciju uz pasākumiem un ekskursijām;
  6. veiktu saimniecisko darījumu uzskaiti un atskaiti;
  7. nodrošinātu saziņu ar klientiem, iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citām publiskām vai privātām personām, sniegtu informāciju ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
  8. nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanu, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi;
  9. informētu par kultūras pasākumiem un Kurzemes filharmonijas jaunumiem;
  10. informētu par Kurzemes filharmonijas darbību, teātra namā “Jūras vārti” un koncertzālē “Latvija” notiekošajiem pasākumiem, informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam un intervijām veiktu fotografēšanu, video vai audiovizuālu fiksāciju;
  11. novērstu vai atklātu likumpārkāpumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, kā arī, lai aizsargātu personu vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību (tiek veikta videonovērošana Kurzemes filharmonijas apsaimniekoto teātra nama “Jūras vārti” un koncertzāles “Latvija” telpās un teritorijā);
  12. uzlabotu Kurzemes filharmonijas sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu tiesisko interešu aizsardzību (tiek veikti telefona sarunu audioieraksti);
  13. nodrošinātu Kurzemes filharmonijas pārvaldīto interneta mājaslapu www.jurasvarti.lv un www.koncertzalelatvija.lv satura uzlabošanu un satura pielāgošanu lietotāju vajadzībām (tiek lietotas sīkdatnes);
  14. citos nolūkos, informējot personas, par kurām fizisko personu datu apstrāde tiek veikta.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats šīs privātuma politikas 3.1. – 3.9. apakšpunktā norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem ir Regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts, proti:
  1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem (piemēram, potenciālā darbinieka CV apstrādei, Kurzemes filharmonijas atlaides kartes saņemšanai, informācijas saņemšanai par kultūras pasākumiem);
  2. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (piemēram, personas identificēšanai, darba līguma noslēgšanai, saziņai ar datu subjektu);
  3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu pārzinim saistošu juridisku pienākumu, kas noteikts ārējos normatīvajos aktos - likumos, Ministru kabineta noteikumos un Ventspils pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos (piemēram, datu nodošana valsts pārvaldes iestādēm (Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, tiesībaizsardzības iestādēm u.c.) to funkciju izpildei));
  4. apstrāde ir vajadzīga pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai (piemēram, biļešu rezervācijas uz pasākumiem un ekskursijām administrēšanai).
 2. Foto, video vai audiovizuālas fiksācijas veikšanas tiesiskais pamats, īstenojot šīs privātuma politikas 3.10.apakšpunktā noteiktos mērķus, ir Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – apstrāde tiek veikta Kurzemes filharmonijas leģitīmo interešu ievērošanai (piemēram, informēt sabiedrību par savu darbību, popularizēt kultūras pasākumus). Atsevišķos gadījumos apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts – datu subjekta sniegta piekrišana.
 3. Veicot videonovērošanu teātra nama “Jūras vārti” un koncertzāles “Latvija” telpās un teritorijā, Kurzemes filharmonija apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu – lai aizsargātu personu dzīvību un veselību, novērstu vai atklātu likumpārkāpumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, aizsargātu savas vai trešās personas leģitīmās intereses (piemēram, lai identificētu nodarīto kaitējumu, zaudējumus un personas, kas tos izdarījušas).
 4. Sniegto pakalpojumu kvalitātes un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanas ietvaros, veicot telefona sarunu audioierakstus, Kurzemes filharmonija apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – lai aizsargātu pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (piemēram, lai izvērtētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām).
 5. Vācot sīkdatnes, kas palīdz uzlabot Kurzemes filharmonijas pārvaldīto interneta mājaslapu www.jurasvarti.lv un www.koncertzalelatvija.lv darbību un ievācot informāciju par apmeklējumu, Kurzemes filharmonija apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu – saņemot datu subjekta piekrišanu (papildus informāciju iespējams iegūt Kurzemes filharmonijas pārvaldīto mājas lapu esošajās sīkdatņu politikās).
Personas datu kategorijas
 1. Kurzemes filharmonija, īstenojot šīs privātuma politikas 3.punktā noteiktos personas datu apstrādes mērķus, galvenokārt, apstrādā šādas fizisko personu datu kategorijas:
  1. identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods);
  2. kontaktinformācija (piemēram, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
  3. CV, izglītības dokumenti (pretendentu atlasei);
  4. finanšu dati (piemēram, bankas konts, atlīdzības apmērs);
  5. personas foto, video un audiovizuālas fiksācijas;
  6. videonovērošanas dati (personas attēls (izskats), personas rīcības veids (uzvedība), personas attēla ieraksta vieta, personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas));
  7. telefona sarunu audioieraksta dati (zvana veicēja vai zvanu saņēmēja tālruņa numurs, telefona sarunas ieraksts - komunikācijas saturs, kas atklāj personas datus);
  8. no sīkdatnēm ievāktā informācija par tīmekļvietnes lietotāju.
Personas datu glabāšanas ilgums
 1. Kurzemes filharmonija drīkst glabāt un apstrādāt fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem un/vai kamēr tiek izpildītas starp Kurzemes filharmoniju un datu subjektu noslēgtā līguma saistības vai datu subjektam tiek sniegts pakalpojums:
  1. dati ir nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai;
  2. kamēr Kurzemes filharmonijai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  3. kamēr ir spēkā fiziskās personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
  4. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Kurzemes filharmonija vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai vest prasību tiesā).

10. Videonovērošanas ieraksti no teātra nama “Jūras vārti” un koncertzāles “Latvija” telpām un teritorijas tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 7 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējams, palīdzēs Kurzemes filharmonijai vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

11.  Telefona sarunu audioieraksti tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, ja vien attiecīgajā audioierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Kurzemes filharmonijai vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais audioieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

12.  Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

Personas datu nodošana
 1. Kurzemes filharmonija var nodot fizisko personu datus publiskām un privātām personām, kurām tos izpaust ir Kurzemes filharmonijas tiesības vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumiem, vai saņemot datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu nodošanai.
 2. Nododot fizisko personu datus, Kurzemes filharmonija nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, ievērošanai.
 3. Kurzemes filharmonijas rīcībā esošie fizisko personu dati netiek nodoti trešajām valstīm.
Foto, video un audiovizuālo fiksāciju veikšana
 1. Lai informētu sabiedrību par Kurzemes filharmonijas darbību, teātra namā “Jūras vārti” un koncertzālē “Latvija” notiekošajiem pasākumiem, informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam un intervijām, var tikt veikta foto, video vai audiovizuāla fiksācija.
 2. Personas tiek informētas par Kurzemes filharmonijas plānoto foto, video vai audiovizuālo fiksāciju veikšanu.
 3. Gadījumos, kad personas datu apstrādei nepieciešama personas sniegta piekrišana, Kurzemes filharmonijas darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var personu uzrunāt tieši un lūgt tās atļauju personas fiksēšanai foto attēlu, video vai audiovizuālā formā un šīs fiksācijas publiskošanai. Ja šajā situācijā persona ļauj veikt foto, video vai audiovizuālu fiksāciju un to publiskot, uzskatāms, ka persona ir sniegusi piekrišanu savu personas datu apstrādei (sava foto attēla, video vai audiovizuālās fiksācijas publiskošanai). Atsevišķos gadījumos var tikt lūgts personas piekrišanu noformēt rakstiski.
 4. Kurzemes filharmonija uzņemtos foto attēlus, video un audiovizuālās fiksācijas var izvietot interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, Ventspils pilsētas pašvaldības portālā www.ventspils.lv un Kurzemes filharmonijas mājas lapās www.jurasvarti.lv un www.koncertzalelatvija.lv, drukātajos izdevumos, kā arī pašvaldības un Kurzemes filharmonijas kontos sociālajā tīklā Facebook.com, Twitter.com, Draugiem.lv un Instagram.com.
Datu subjekta tiesības
 1. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie personas datu apstrādes pārziņa (Kurzemes filharmonijas) un lūgt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.
 2. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:
  1. rakstveida formā klātienē Kurzemes filharmonijas biroja telpās Karlīnes ielā 40, Ventspils, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti), jo datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;
  2. elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Kurzemes filharmonijas e-pastu kf@ventspils.lv. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Kurzemes filharmonija saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tā uzskata to par nepieciešamu;
  3. izmantojot pasta sūtījumu. Vienlaicīgi, Kurzemes filharmonija saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tā uzskata to par nepieciešamu.
 3. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Regulas 15. – 22. pantu, Kurzemes filharmonija izvērtē, vai pieprasījumā ietvertais lūgums ir apmierināms vai arī pastāv kādi Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktie izņēmumi, kad datu subjekta pieprasījums nav apmierināms.
 4. Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekrišana, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 5. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu viņa personas datu apstrādi Kurzemes filharmonijai vai Datu valsts inspekcijai. Būsim pateicīgi, ja ar jautājumiem vai iebildumiem vispirms vērsīsieties pie mums.
Sīkdatnes (“cookies”)

Informējam Jūs, ka mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angliski – cookies).
Tās ir informācijas vienības, ko tīmekļa vietne nosūta Jūsu pārlūkprogrammai. Pārlūkprogramma tos ieraksta sīkdatņu failā, kas tiek saglabāts Jūsu datora cietajā diskā.
Sīkdatnes ļauj apmeklētājiem pārvietoties tīmekļa vietnē un ļauj tīmekļa vietnes uzturētājam pielāgot tā izveidoto saturu vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabot lietotāju veikto darbību rezultātu. Ja sīkdatņu funkcija Jūsu pārlūkprogrammā nav iespējota, mēs nevaram nodrošināt koncertzalelatvija.lv vietnes korektu darbību.
Mūsu tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes nevāc personiska rakstura informāciju par lietotāju.

Kā tiek izmantotas sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai aizsargātu savus klientus un novērstu krāpnieciskas darbības. Ja sīkdatņu funkcija nav ieslēgta, datorlietotājs nevarēs tiešsaistē pilnvērtīgi piekļūt koncertzalelatvija.lv tīmekļa vietnei. Sīkdatnes izmantojam arī tāpēc, lai uzzinātu, kā lietotāji nonāk mūsu tīmekļa vietnē, un analizētu klientu pārvietošanos tajā – tas mums palīdz uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Analytics vietnes darbību analīzes rīks, kurš izmanto sīkdatnes, kas palīdz analizēt tīmekļa vietnes apmeklējumu un identificēt problēmas tajā. Sīkāk par šo sīkdatņu darbību variet uzzināt Google privacy tīmekļa vietnē.

Kāda veida sīkdatnes tiek izmantotas?

Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes.
Sesijas sīkdatnes ir pagaidu sīkdatnes, kas darbojas laikā, kad datorlietotājs piekļūst tīmekļa vietnei (precīzāk, līdz brīdim, kad lietotājs iziet no tīmekļa vietnes un aizver pārlūkprogrammu). Sesijas sīkdatnes palīdz koncertzalelatvija.lv tīmekļa vietnei iegaumēt darbības, ko apmeklētājs ir veicis iepriekšējā lapā, novēršot nepieciešamību atkārtoti ievadīt informāciju.
Pastāvīgās sīkdatnes paliek apmeklētāja datorā pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas. Šīs sīkdatnes palīdz mums identificēt Jūs kā unikālu apmeklētāju (saglabājot šo informāciju kā pēc nejaušības principa ģenerētu skaitli).

Par sīkdatņu kontrolēšanu un izdzēšanu

Ja vēlaties ierobežot sīkdatņu darbību vai bloķēt tās mūsu tīmekļa vietnē vai jebkurā citā tīmekļa vietnē, to var izdarīt, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai uzzinātu par šo iespēju vairāk, izmanto pārlūkprogrammas "Palīdzība” (Help) funkciju. Atgādinām, ka ja sīkdatņu funkcija nav iespējota Jūsu pārlūkprogrammā, mēs nevaram nodrošināt koncertzalelatvija.lv vietnes korektu darbību.